ADULIDWA MLOMO KAMBA KOKUBA MKAZI WA MWINI Featured

Written by  Zam'maboma

Mkulu wina kwa Mfumu Masula mboma la Lilongwe amudula mlomo atamupezelera ndi mkazi wa mwini m’nyumba.

 Nkhaniyi ikuti mkuluyo ali ndi udindo waukulu m’mudzimo koma m’malo moti adzionetsa chitsanzo chabwino, amatchuka ndi mbili zozembera akazi a eni potengerapo mwayi  kuti ali ndi udindo m’mudzimo.


Tsono chomwe chachitika nchakuti m’deralo muli njonda ina yomwe ili ndi akazi awiri ndipo mwa chikonzero chake, imapereka mashifiti kwa akaziwo.


Patsikulo njondayo itapita kwa mkazi wake wamkulu, wang’onoyo naye anayitanira mkulu waudindoyo kunyumbako.  


Atafika ku nyumbako, anapeza mayiyo ali ku bafa ndipo mosajejema anakalowa mnyumba mpaka kukagona pa bedi ku chipinda.


Anthu ena omwe amaipidwa ndi zomwe zimachitika pakhomopo, anayimbila foni mwini mkaziyo kuti afike msanga adzazionere yekha.  


Mwa machawi mwini mkaziyo anatenga wakabaza ulendo kunyumbako komwe anakapezadi mkuluyo ali neng’a pa bedi ku chipindako.  


Pamenepa mwini mkaziyo anazithethetsa zibakera moti chimodzi chinafikira pa momo nkunyotsoleratu.  


Pakadali pano mkuluyo wakalandira thandizo ku chipatala komabe wasanduka olumala poyerayera pomwe akungobindikira mnyumba chifukwa cha manyazi ndi nkhaniyi.

Get Your Newsletter